De store fjellområdene mellom Setesdal og Ryfylke er en del av Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og er med sine 6154 km2 det nest største villreinområdet i landet. Det er her Europas sørligste villreinstamme holder til. Halvparten av dette arealet er vernet for å ta vare på et sammenhengende heieområde med sitt dyre- og planteliv, sine stølsområder og andre kulturverdier. Det viktigste er imidlertid å ta vare på viktige deler av villreinens leveområde.

Villreinstammen er av helt sentral verneverdi og er ofte den viktigste grunnen til at mange områder er vernet. Dette er gjerne spesielt viktige funksjonsområder som vinterbeite, trekkveier og kalvingsområder. Forvaltningen av disse arealene er derfor helt avgjørende for villreinstammens framtid, og verneområdet har en vesentlig betydning i oppfølgingen av nasjonal villreinpolitikk.

Setesdal vesthei – Ryfylkeheiane er også et bruksfjell. Skriftlige kilder forteller om en til dels svært omfattende bruk de siste 200 årene, og arkeologiske funn viser at dette også går svært langt tilbake i tid. Denne omfattende bruken har satt sine fysiske spor i landskapet og mentale spor i dem som bor i områdene rundt heiene.
Verneverdiene er mange og store, ikke minst for rekreasjon og naturopplevelser.

Setesdal vesthei - Ryfylkeheiane

3449 km2 fordelt på tre fylker og elleve kommuner

Aust Agder:
Bykle: 838 km/ Valle: 466 km2 / Bygland: 280 km2

Vest Agder:
Sirdal 403 km/ Åseral: 227 km2 / Hægebostad: 96 km/ Kvinesdal: 77 km2

Rogaland:
Suldal: 411 km/ Hjelmeland: 242 km2 / Forsand: 229 km2 / Gjesdal: 180 km2

Nasjonalparkstyre, SVR 
Kart over Setesdal vesthei -Ryfylkeheiane

Råd til deg som skal på tur i villreinfjellet:

  • Bruk kikkert flittig.
  • Dersom du oppdager villrein, trekk deg rolig tilbake den veien du kom fra.
  • Forsøk å unngå at vindretningen er fra deg mot dyrene. De har god luktesans.
  • Ta gjerne med hunden på tur, men husk å holde den i bånd.
  • Dersom du må uroe reinen for å ta foto, er det bedre å kjøpe et postkort.

God tur!

Jakttider

Det meste av verneområdet er i privat eie, og grunneierne har lange tradisjoner for å jakte i området. Av hensyn til jegere og grunneiere er det enkelte turisthytter som har begrenset tilgang under reinsdyrjakta. Gjør deg kjent med dette før du legger ut på tur. Opplysninger får du hos DNT Sør og Stavanger Turistforening.
Vis generelt hensyn når du ferdes i fjellet i jakttiden, og unngå unødvendige forstyrrelser.

  • Reinsdyrjakt: 20 august – 30. september
  • Elgjakt: 25. september – 31. oktober
  • Rypejakt: 10. september – 28. februar

Du er hjertelig velkommen inn i verneområdene

For det tradisjonelle friluftslivet betyr vernet egentlig lite. Med visse unntak er det fri ferdsel i verneområdet. Du kan slå leir, jakte, fiske samt sanke bær og sopp. For jakt og fiske må selvsagt gjeldende lover og forskrifter følges, og du må ha tillatelse fra grunneier.
Allemannsretten gjelder også her, og det er flere merkede løyper og turisthytter i området. DNT Sør og Stavanger Turistforening har mange av sine hytter i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene.

Steinbuskaret i Bykle har ferdselsforbud hele året. Ellers er det noen områder, som f.eks ved Hovden, Valle og ved Brokke-Suleskardvegen som har ferdselsrestriksjoner i april og mai. Gjør deg kjent med dette før du legger ut på tur.