Verneområder

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Værapport Værrapport
Villreinstammen er av helt sentral verneverdi og er ofte den viktigste grunnen til at mange områder er vernet. Dette er gjerne spesielt viktige funksjonsområder som vinterbeite, trekkveier og kalvingsområder. Forvaltningen av disse arealene er derfor helt avgjørende for villreinstammens framtid, og verneområdet har en vesentlig betydning i oppfølgingen av nasjonal villreinpolitikk.
Setesdal vesthei – Ryfylkeheiane er også et bruksfjell. Skriftlige kilder forteller om en til dels svært omfattende bruk de siste 200 årene, og arkeologiske funn viser at dette også går svært langt tilbake i tid. Denne omfattende bruken har satt sine fysiske spor i landskapet og mentale spor i dem som bor i områdene rundt heiene.
Verneverdiene er mange og store, ikke minst for rekreasjon og naturopplevelser.

3449 km2 fordelt på to fylker og elleve kommuner

Agder:
Bykle: 838 km/ Valle: 466 km2 / Bygland: 280 km2 / Sirdal 403 km/ Åseral: 227 km2 / Hægebostad: 96 km/ Kvinesdal: 77 km2

Rogaland:
Suldal: 411 km/ Hjelmeland: 242 km2 / Forsand: 229 km2 / Gjesdal: 180 km2

Du er velkommen inn i verneområdene …

For det tradisjonelle friluftslivet gir vernet relativt små begrensninger. Det har i lang tid blitt jobbet med å kanalisere ferdselsruter utenom områder som er sårbare for reinsdyr og naturen hvor de oppholder seg. Med visse unntak er det fri ferdsel i verneområdet. Du kan slå leir, jakte, fiske samt sanke bær og sopp. For jakt og fiske må selvsagt gjeldende lover og forskrifter følges, og du må ha tillatelse fra grunneier.
Allemannsretten gjelder også her, og det er flere merkede løyper og turisthytter i området. DNT Sør og Stavanger Turistforening har mange av sine hytter i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene.
Steinbuskaret i Bykle har ferdselsforbud hele året. Ellers er det noen områder, som f.eks ved Hovden, Valle og ved Brokke-Suleskardvegen som har ferdselsrestriksjoner i april og mai. Gjør deg kjent med dette før du legger ut på tur.

… men merk deg noen adferdsregler

 • Dyrelivet, medregnet reirplasser og hi-områder er fredet mot skade og ødeleggelse.
 • Det er lov å jakte og fiske etter gjeldende forskrift etter viltloven og laks- og innlandsfiskeloven.
 • Fiske med bruk av levende agn(fisk) er ikke tillatt.
 • Det er lov å sanke bær og sopp.
 • Motorisert ferdsel i terrenget er forbudt.
 • Vegetasjonen er vernet mot skade og ødeleggelse. Dette gjelder også døde busker og trær.
 • Det er ikke tillatt å innføre nye plante- og dyrearter.
 • Alle inngrep og tekniske anlegg som kan endre de naturgitte forhold er ikke tillatt.

Jakttider

Det meste av verneområdet er i privat eie, og grunneierne har lange tradisjoner for å jakte i området. Av hensyn til jegere og grunneiere er det enkelte turisthytter som har begrenset tilgang under reinsdyrjakta. Gjør deg kjent med dette før du legger ut på tur. Opplysninger får du hos DNT Sør og Stavanger Turistforening.
Vis generelt hensyn når du ferdes i fjellet i jakttiden, og unngå unødvendige forstyrrelser.

 • Reinsdyrjakt: 20 august – 30. september
 • Elgjakt: 25. september – 23. desember
 • Rypejakt: 10. september – 28. februar

Søk

Nyhetsbrev